Договір публічної оферти

Про надання послуг по розливу та продажу питної очищенної води в тару споживача

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Збаразький Максим Володимирович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі– Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця,укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг по розливу та продажу питної очищенної води. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт оформлення "Заявки на доставку питної води" Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://vodamd.com.ua/;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://vodamd.com.ua/
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти та месенджерів) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://vodamd.com.ua/

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права переукладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://vodamd.com.ua/

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга (а саме – розлив та продаж питної очищенної води в тару споживача), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://vodamd.com.ua/

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://vodamd.com.ua/ та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги по розливу та продажу питної очищенної води в тару споживача та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка через форму зворотьного звязку на сайті https://vodamd.com.ua/ на отримання Послуг.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику можливість отримати Послугу та/або Товар, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та передплачувати замовлені Послуги та або/товари.


3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у відповідності з вимогами діючого законодавства України.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:
 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об'єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://vodamd.com.ua/

4.2. Виконавець має право:
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:
 • своєчасно оплатити і отримати Послугу на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:
 • оформити Замовлення послуг та/або товарів, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://vodamd.com.ua/
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно реєструється на відповідній сторінці Веб-сайту https://vodamd.com.ua/ та оформлює Замовлення Послуги та/або Товару з передоплалатою певної кількості літрів питної очищеної води за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Оплата послуг", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://vodamd.com.ua/delivery

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення Послуг та/або Товарів - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.


7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна Послуги та/або Товарів визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://vodamd.com.ua/delivery

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється при отриманні Товарів та/або послуг Замовником

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа);

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, банківської комісії за переказ коштів та інші).

7.6. Покупець оплачує Постачальнику вартість поставленої продукції відповідно до чинних на момент поставки цінами постачальника на підставі пред'явлених їм рахунків і накладних.

7.8. Вартість товару вказано на сайті компанії https://vodamd.com.ua/


8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://vodamd.com.ua/
та є додатками (невід'ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору- Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником(фізичною особою) - підтвержується данними білінгової системи в особистому кабінеті споживача в закладці "Статистика споживання".

8.3. Факт отримання Послуг Замовником (юридичною особою) підтверджується Актом наданих Послуг (далі – Акт), що генерується білінговою системою за певний час, підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику за його вимогою.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь- яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).


10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс - мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси,повені, пожежі, аварії, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.


10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.


11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 2 ),передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі,використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://vodamd.com.ua/

У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://vodamd.com.ua/
, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при реєстрації та оформленні "Картки оплати" Послуги. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при реєстрації та оформленні "Картки оплати" Послуги інформації.

11.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.


11.11 Крім основного товару та послуг, яким є питна та мінеральна вода в бутлях, зазначеної в п.3. цього Договору, Постачальник за замовленням Покупця, може здійснювати поставки додаткового товару, асортимент і ціна якого вказується в накладних.

11.12 Постачальник на термін дії цього Договору передає Покупцеві в заставу бутлі кількість і загальна вартість яких вказується в накладних на відвантаження і рахунках на оплату, виданих Постачальником. Застава Покупець платить при отриманні першої доставки товару. Покупець не має права використовувати заставну тару не по її прямому призначенню і не має права розпоряджатися нею. Рух тари, залишок до і після поставки вказуються в Карту руху тари, яка є невід'ємною частиною накладної на відвантаження. Покупець має право протягом дії цього Договору збільшити кількість заставної тари, її вартість він оплачує при поставці товару.

11.14 Якщо Покупець має власні полікарбонатні бутлі і вони знаходяться в стані, придатному для цільового використання, не містять ніяких механічних або інших пошкоджень, сторонніх предметів, запахів, він має право передати їх на термін дії цього Договору Постачальника у тимчасове користування для забезпечення потреб Покупця в воді. При поставці води Постачальник проводить обмін порожніх бутлів в бутлі з водою у відповідності із замовленням Покупця.

11.15 Якщо Покупець припиняє співпрацю з Постачальником він має право на повернення сплаченої ним заставної вартості тари. Для цього Покупець повинен повернути постачальнику тару в стані, придатному для її цільового використання. Тара не повинна містити сторонніх предметів, запахів, механічних пошкоджень. Разом з тарою Покупець подає Постачальника заяву встановленого зразка, в якій обов'язкового вказує свої банківські реквізити для перерахування заставної вартості тари. Постачальник не повертає Покупцеві заставну вартість тари готівкою.

11.16. Кількість бутлів, які Покупець / Постачальник при першій поставці передав постачальнику / Покупцеві, залишок тари, знаходиться у Покупця до і після передачі, рух тари в процесі самої поставки (кількість поставлених / повернутих бутлів), відображаються в картці руху тари, роздруковується разом з накладною на відвантаження, яку Покупець підписує при здійсненні всіх поставок товару згідно з цим договором. Покупець заявляє, що своїм підписом на цьому документі або на карті руху тари (якщо вона ведеться окремо від накладної) він підтверджує, що зазначена в ній кількість тари дійсно знаходиться у нього на залишку і не повернена постачальнику.

11.17. При закінченні терміну дії цього Договору або при його достроковому розірванні Постачальник повертає Покупцю таку саму кількість тари, отриманої від Покупця згідно п. 1.3. справжньої угоди.

11.18. При наявності у Покупця заставної тари в разі закінчення терміну дії цього Договору або його дострокового розірвання Покупець має право на повернення заставної вартості тари, сплаченої ним відповідно до умов договору. Для повернення заставної вартості тари Покупець повинен при закінченні терміну дії договору повернути Постачальнику бутлі з-під води ТМ «Місцеве Джерело» не повинні містити ніяких механічних пошкоджень, тріщин, запахів, свідчать про нецільове використання тари і подати Постачальнику письмову заяву з зазначенням банківських реквізитів, за якими буде проводитися повернення заставної вартості. У разі, якщо тара з-під води не відповідає передбаченим вимогам і не підлягає подальшому використанню за з оему цільовим призначенням, Постачальник має право відмовити Покупцеві в прийомі такої тари і в поверненні її заставної вартості.


Доставка:

Приймаємо замовлення з понеділка по суботу з 9.00-19.00

Розлив води в пункті за адресою: м. Буча Тургенева 1

Розлив питної води здійснюється у особисті ємкості для води, а також у ємкості які можна придбати у пункті розливу води,або замовити за телефоном.

Способи оплати:

1. Готівка;

2. На картку ПриватБанку.


12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ФОП Збаразький Максим Володимирович має статус платника відповідно до Податкового кодексу України.

Код ЄДРПОУ: 3036416614.

Податкова адреса: Україна, Київська обл., м. Буча. вул. Вокзальна 111, 08292.

Телефон: (067) 336 48 09

Єдиного податку 2-ї групи без ПДВ.


Made on
Tilda